ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารร่วมใจ ในวันพบผู้ปกครอง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยอาคารร่วมใจก่อสร้างด้วยเงินผ้าป่าการศึกษาของศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน ใช้งบประมาณ 1,700,000 บาท
 
 5-6 ม.ค.2560 กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวผาม่านแคมป์
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
 5-6 ม.ค.2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือที่ศูนย์ควบคุมไฟป่าขอนแก่น ต.นาหนองทุ่ม
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 4 ม.ค.2560  นักเรียนระดับชั้น ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอนแก่น
 4-6 ม.ค.2560

ค่ายฟิสิกส์เคลื่อนที่ ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 31 ธ.ค.2559-
3 ม.ค.2560

 โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน
 30 ธ.ค.2559 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

27-29 ธ.ค.2559

สอบกลางภาค

27 ธ.ค.2559

ตสน. นิเทศ ประเมินงานการเงินและพัสดุ

26 ธ.ค.2559

การนิเทศ ติดตามงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น

23 ธ.ค.2559

กิจกรรมวันพบผู้ปกครองและพิธีเปิดป้ายอาคารร่วมใจ

13-16 ธ.ค.2559

กิจกรรมกีฬาภายใน ปรจำปีการศึกษา 2559
9 ธ.ค.2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี
7-8 ธ.ค.2559 นักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค
7 ธ.ค.2559 ทดสอบวัดความรู้โอเน็ต ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6


โรงเรียนโนนหันวิทยายนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควต้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน 

1.น.ส.ฐิติมา  ดวงสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา 
2.น.ส.ปาริฉัตร วงษ์ละคร คณะมนุษยศาสตร์สารสนเทศ 
3.น.ส.ภัทรวดี  อินทร์นาม คณะธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ 
4.นายสุริยะ มาตรกำจร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเทียวคณิตศาสตร์    
5.น.ส.สายธาร  ชัยยะปราบ วิทยาสาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการประมง    
6.น.ส.วราภรณ์ แตงด้วง คณะบริการธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
7.น.ส.ภัสฎาภรณ์ แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการประมง   
8.
น.ส.กัญญารัตน์ . สายคำตา. ม.6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ.  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 คน

1. น.ส.ปิยะธิดา  สุขี  คณะวิศวกรรมโยธา

59_12_23 งานวันพบผู้ปกครอง

งานวันพบผู้ปกครอง และพิธีเปิดป้ายอาคารร่วมใจ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 23 ธันวาคม 2559

59_09_30งานเกษียณอายุราชการ นางประนอม ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน

วันที่ 30 กันยายน 2559  โรงเรียนจัดงานรักและผูกพันวันเกษียณอายุราชการ นางประนอม  ฮมแสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

59_09_27งานเกษียณอายุราชการข้าราชการสังกัด อบจ.ขอนแก่น

                

งานเกษียณอายุราชการ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ เซ็นทรัลขอนแก่น

59_09_10การอบรมประดิษฐ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่น

                    
โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้ดินญี่ปุ่นและงานปั้นดินไทย         ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น วันที่ 10-11 กันยายน  2559

Page 1 of 15

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


       

ห้องเรียนดินไทย  จำหน่ายแจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  มงกุฎดอกไม้
ของชำร่วย เข็มกลัด  ช่อดอกไม้ผลิตจากดินไทย โดยนักเรียนสมาชิก
ห้องเรียนดินไทยกลุ่มลดเวลาเรียน ติดต่อได้ที่แอดมินเพจห้องเรียนดินไทย 
หรือไลน์ไอดี  aree.info ดูตัวอย่างสินค้าที่ห้องเรียนดินไทย

ธนาคารโรงเรียน

 
นายวุฒิศักดิ์  อุ่นเวียง รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระบายสี สพม.25 เป็น
ตัวแทนแข่งขันระดับภาค ปี 2558
ฝึกสอนโดย นายสมภพ  แสนมณี
อ่านเพิ่มเติม คนเด่น

ลงชื่อเข้าระบบ 

แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลชุมชนโนนสะอาด 
วัดแจ้งสว่างนอก พระธาตุหลวงเมืองชุมแพ
วัดแจ้งสว่างใน หลวงปู่พระครูเหล็ก
วัดโพธิ์ศรี บ้านร่องแซง
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

 

 

โครงการ SBMLD

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
โครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น
โครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday32
mod_vvisit_counterThis week146
mod_vvisit_counterLast week270
mod_vvisit_counterThis month1141
mod_vvisit_counterLast month1919
mod_vvisit_counterAll days66952

Online Now: 3
Your IP: 54.161.70.252
,
Today: เมษายน 27, 2017
Joomla templates by Joomlashine