ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทััล
 

 
 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดย ครูเอื้อ
การประยุกต์ใช้งานกราฟิก โดยครูอารี
การใช้ like โดยครูวาว
อาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยครูวุฒิ
ฟิสิกส์นิวเคลียส โดยครูจิตติชัย
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยครูโหน่ง
ซอฟแวร์ประยุกต์ โดยครูอารี
โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยครูอารี
การสร้างงานนำเสนอ โดยครูอารี
E-book วิทยาศาสตร์ โดยครูลัดดา
 
 


 

แบบฟอร์มทะเบียนสื่อ/เทคโนโลยีประจำห้องเรียน
 
 
 

ช่อง
Youtube การศึกษา www.dlit.ac.th
อ.วิริยะ 
https://www.youtube.com/user/ajWiriya
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://www.youtube.com/user/KKUchannel
มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.youtube.com/user/mahidolchannel
Orm School : 
https://www.youtube.com/user/ormschool
Choc Chip : 
https://www.youtube.com/user/ChocChipChannel

แม่แบบสำหรับงานเอกสาร

        แม่แบบสำหรับทำแบนเนอร์(2)
        ด้วย Google Drawing

คู่มือการใช้ (Basic)