..กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนโนนหันวิทยายน สำรวจความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว หากนักเรียนมีความประสงค์ฉีดวัคซีนให้แจ้งครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ท่านสามารถศึกษาแนวทางการให้วัคซีนดังกล่าวได้ที่ลิ้งด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1l_g_yGkyOJNMBjqII_3vNgkTrX3r-SUF/view?usp=sharing

เผยแพร่ผลงานครู

 

บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) รายวิชาเทคโนโลยี 1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโนนหันวิทยายน บทคัดย่อ นางสาวอุทุมพร  หงษ์ชุมแพ

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย  เรื่อง  รหัสลำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน นางสาวอุทุมพร   หงษ์ชุมแพ https://sites.google.com/view/rahas1/home

บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ นายณัฏฐกฤต วงค์ศรีวอ


บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด(Apperception) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการสอนคิด (Thinking Schools) โดยใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน บทคัดย่อ นางสาวอุทุมพร ทุมมี

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน นางสาวอุทุมพร ทุมมี  https://sites.google.com/view/datanali111/home


บทคัดย่อ ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง งานช่างในบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  บทคัดย่อ นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ


บทคัดย่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด (Apperception) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) ตามแนวทางการสอนคิด Thinking Schools) โดยใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชา กราฟิกพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน บทคัดย่อ สุชารัตน์


ทคัดย่อผลงานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง  Pra Rahchah Poo Song Tum โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโนนหันวิทยายน บทคัดย่อครูอนงค์2
ทคัดย่อรายงานการสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บทคัดย่อครูอนงค์1

ทคัดย่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (S-PACKAGE) บทคัดย่อครูณัฐธยาน์1
ทคัดย่อรายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD บทคัดย่อครูณัฐธยาน์2

Register to read more...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


         ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
        รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื่้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศประกวดราคาซื่้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

 

โครงการพิเศษ


มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

เว็บไซต์ครู


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนเว็บเคว็สท์

เรื่อง งานกราฟิกพื้นฐาน

เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์

https://sites.google.com/view/krusucha-it

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบ

 

 

กิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ


ข้ารา
ชการครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
        วันที่ 26 มีนาคม  2564

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1834
mod_vvisit_counterYesterday4357
mod_vvisit_counterThis week14977
mod_vvisit_counterLast week30804
mod_vvisit_counterThis month28095
mod_vvisit_counterLast month80788
mod_vvisit_counterAll days307800

Online Now: 64
Your IP: 3.238.72.180
,
Today: December 07, 2022

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine