57กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี

งานบ้าน-งานประดิษฐ์ | งานเกษตร | งานช่าง | งานคอมพิวเตอร์

นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ศษ.ม. การีบริหารการศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 นางอารี  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.4
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

 นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกกรรม
นางหนูเตียง  มาเพช
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายรตานนท์  โขนภูเขียว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายอนุวัติ  มูลกัน
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine