กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

00ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่  1:แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ฝ่ายบริหาร

3

-

3

2

ครูปฏิบัติการสอน

13

30

43

3

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

11

4

15

4

พนักงานจ้างตามภารกิจ  4  ปี

4

11

15

5

พนักงานจ้างทั่วไป  1  ปี

3

-

3

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ  3 เดือน

2

7

9

7

นักการภารโรง (พนักงานราชการ)

2

-

2

8

อื่นๆ

  

ตารางที่  2:แสดงจำนวนห้องเรียน /นักเรียนปีการศึกษา  2559

ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

5  ห้อง

83

99

182

มัธยมศึกษาปีที่ 2

5  ห้อง

93

72

165

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5  ห้อง

80

74

154

มัธยมศึกษาปีที่ 4

4  ห้อง

37

77

114

มัธยมศึกษาปีที่ 5

5  ห้อง

47

93

140

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3  ห้อง

48

53

101

รวม

27ห้อง

388

468

856

ตารางที่ 3:แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่

รายการ

จำนวน

1

อาคารเรียน 

5  หลัง

2

อาคารประกอบ

7  หลัง

3

สนามกีฬา

 2  สนาม

ตารางที่ 4:แสดงจำนวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2555

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1

 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์

10,842,570 บาท

2

เงินสะสม

552,697.06 บาท

3

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา

455,000  บาท

4

เงินงบดำเนินการ ค่าใช้สอยหมวดอื่นๆ

100,000

รวม

11,950,276.06 บาท

 

ตารางที่ 5:แสดงจำนวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตำบล/ อำเภอ ในสังกัด อปท.

ที่

ชื่อชุมชน

หมายเหตุ

  โรงเรียนในเขตตำบลโนนสะอาด

1

โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

2

โรงเรียนบ้านโนนลาน/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

3

โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ

โรงเรียนในเขตตำบลโนนหัน

1

โรงเรียนบ้านร่องแซง-โนนชาติ/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ

2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine