00ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่  1:แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ที่ รายการ จำนวน (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 ฝ่ายบริหาร 2 1 3
2 ครูปฏิบัติการสอน 14 31 45
3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 4 15
4 พนักงานจ้างตามภารกิจสายการสอน   2 6 8
5 พนักงานจ้างตามภารกิจสายสนับสนุนการสอน 3 5 8  
6 พนักงานจ้างทั่วไป 3 - 3
7 พนักงานจ้างเหมาบริการ  2 7 9
8 นักการภารโรง (พนักงานราชการ) 1 - 1
9 อื่นๆ

  

ตารางที่  2:แสดงจำนวนห้องเรียน /นักเรียนปีการศึกษา  2564

ระดับชั้น จำนวน
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5  ห้อง 94 77 171
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5  ห้อง 79 82 161
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ห้อง 74 97 171
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4  ห้อง 46 97 143
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3  ห้อง 47 70 117

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3  ห้อง 28 48 76
รวม 25  ห้อง   839

ตารางที่ 3:แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่ รายการ จำนวน
1 อาคารเรียน  5  หลัง
2 อาคารประกอบ 7  หลัง
3 สนามกีฬา  2  สนาม

 

ตารางที่ 4:แสดงจำนวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

ที่ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1  เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์
2 เงินสะสม
3 เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
4 เงินงบดำเนินการ ค่าใช้สอยหมวดอื่นๆ
รวม

ตารางที่ 5:แสดงจำนวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตำบล/ อำเภอ ในสังกัด อปท.

ที่ ชื่อชุมชน หมายเหตุ
  โรงเรียนในเขตตำบลโนนสะอาด
1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ
2 โรงเรียนบ้านโนนลาน/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ
3 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ
โรงเรียนในเขตตำบลโนนหัน
1 โรงเรียนบ้านร่องแซง-โนนชาติ/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ
Joomla templates by Joomlashine