00ข้อมูลบุคลากร

ตารางที่  1: แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

รายการ

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

ฝ่ายบริหาร

3

-

3

2

ครูปฏิบัติการสอน

13

30

43

3

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

11

4

15

4

พนักงานจ้างตามภารกิจ  4  ปี

4

11

15

5

พนักงานจ้างทั่วไป  1  ปี

3

-

3

6

พนักงานจ้างเหมาบริการ  3 เดือน

4

7

11

7

นักการภารโรง (พนักงานราชการ)

2

-

2

8

อื่น ๆ ......................

-

-

-

 

 

Joomla templates by Joomlashine