00ข้อมูลอาคารสถานที่

  ตารางที่ 3: แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่

รายการ

จำนวน

1

อาคารเรียน

5  หลัง

2

อาคารประกอบ

7  หลัง

3

สนามกีฬา

2  สนาม

 
   
อาคาร 1 แบบ 208 สร้างในปีงบประมาณ 2526 มี 8 ห้องเรียน ปรับปรุงเป็นสำนักงานวิชาการ สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้องสภานักเรียน  ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ห้องปฏิบัติการภาษา
  
อาคาร 2 แบบ มพช.2  รุ่น 3 สร้างในปีงบประมาณ 2528 มี 9 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องหุ่นยนตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องนิทรรศการวิทยาศาสตร์
   
อาคาร 3 แบบ 316 ล ครึ่งหลัง สร้างในปีงบประมาณ 2527
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 ห้องเรียน 
ชั้น 2
ปรับปรุงเป็นห้องปฏิอบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้องเรียน
ชั้นล่างปรับปรุงเป็นห้องผู้บริหาร  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานฝ่ายบริการ 
ห้องโสตทัศนศึกษา

อาคาร 4 จำนวน 12 ห้องเรียน
ชั้นล่างต่อเติมเป็นห้องสมุด ห้องอาเซียน 1 และห้อง smart classroom
ชั้นสอง เป็นห้องพักครูภาษาไทย ห้องเรียนภาษาไทย
ชั้นสาม เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา ห้องพักครูและห้องเรียนภาษาไทย
ชั้นสี่ เป็นห้องจริยธรรม และห้องเรียนสังคมศึกษา

 

 

 อาคาร 5 จำนวน 12 ห้องเรียน

ชั้นสองเป็นห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนทัศนศิลปศึกษา ห้องกลุ่มสาระศิลปะ
ชั้นสาม เป็นห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนดนตรี 
ชั้นสี่ เป็นห้อง smart classroom ห้องเรียนคณิตศาสตร์

 

 

Joomla templates by Joomlashine