กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

00ข้อมูลอาคารสถานที่

  ตารางที่ 3: แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่

รายการ

จำนวน

1

อาคารเรียน

5  หลัง

2

อาคารประกอบ

7  หลัง

3

สนามกีฬา

2  สนาม

 
   
อาคาร 1 แบบ 208 สร้างในปีงบประมาณ 2526 มี 8 ห้องเรียน ปรับปรุงเป็นสำนักงานวิชาการ สำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการภาษา
  
อาคาร 2 แบบ มพช.2  รุ่น 3 สร้างในปีงบประมาณ 2528 มี 9 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนดัดแปลงเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ต่อเติมห้องคณิตศาสตร์ ห้องหุ่นยนตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์
   
อาคาร 3 แบบ 316 ล ครึ่งหลัง สร้างในปีงบประมาณ 2527
ชั้น 3 เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 4 ห้องเรียน 
ชั้น 2
ปรับปรุงเป็นห้องห้องพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้องเรียน
ชั้นล่างปรับปรุงเป็นห้องผู้บริหาร  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานฝ่ายบริการ 
ห้องโสตทัศนศึกษา

อาคาร 4 จำนวน 12 ห้องเรียน
ชั้นล่างต่อเติมเป็นห้องสมุด ห้องอาเซียน 1 และห้องอาเซียน 2
ชั้นสอง เป็นห้องดนตรีสากล ห้องเรียนสังคมศึกษา
ชั้นสาม เป็นห้องเรียนสังคมศึกษา ห้องพักครูและห้องเรียนแนะแนว 2
ชั้นสี่ เป็นห้องจริยธรรม และห้องเรียนสังคมศึกษา

 

 

 อาคาร 5 จำนวน 12 ห้องเรียน

ชั้นสองเป็นห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนทัศนศิลปศึกษา ห้องเรียนดนตรีพื้นเมือง และห้องพักครูภาษาไทย
ชั้นสาม เป็นห้องพักครูคณิตศาสตร์  ห้องเรียนคณิตศาสตร์
ชั้นสี่ เป็นห้องอาเซียน ห้องเรียนภาษาไทย

 

 

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine