00คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                                                                   

                                              นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน

                                             ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                                                ประธานกรรมการ
  

 

     

                 
          นายดำรง  อ่อนอภัย
            รองผู้อำนวยการ
         รองประธานกรรมการ
     นายยุทธชัย  ราชกิจ
       รองผู้อำนวยการ
     รองประธานกรรมการ
      นายวิศณุ  เจริญราช
       รองผู้อำนวยการ
    รองประธานกรรมการ

 

                       
  นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
         กรรมการ
      นางอุบล  สมท่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  กรรมการและเลขานุการ
   นางวรินทร  พรมขันธ์
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
         กรรมการ

นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
      หัวหน้าฝ่ายบริการ

          กรรมการ

 

 

Joomla templates by Joomlashine