00คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                                                                   

                                            นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                               ประธานกรรมการ
  

 

 

 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการ
รองประธานกรรมการ

                 
   นางอารี  ราชสาร
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
         กรรมการ
      นางอุบล  สมท่า
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  กรรมการและเลขานุการ
   นายขวัญชัย  ราชสาร
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
         กรรมการ

นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
      หัวหน้าฝ่ายบริการ

          กรรมการ

Joomla templates by Joomlashine