กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

52กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       
 
   
นายธรรมนูญ  ฤาชา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางวรินทร  พรมขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นายสนธยา  เสนามนตรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
 
   
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.ม.วิจัยและประเมินทางการศึกษา
นางจิระภา  แสนมณี
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ค.บ.คณิตศาสตร์
   

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine