51กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  
 
นางสายทอง  อุดมดี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวภัสธนมนท์  ถนอมผล
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
นางสาวสายลดา  ลาคำ
ครูช่วยสอน
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวศุภิศรา  เจนไร่
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

jcomments on}

Joomla templates by Joomlashine