53กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

แถวยืน  นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
          ตำแหน่ง ครู คศ.3 
           ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

นางลัดดา  กรวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

นางนิพาพันธ์  ดีโว
ตำแหน่ง ครู คศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางเยาวรัตน์  ประภาศิริศักดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
วท.บ.เคมีศึกษา
นางอุบล  สมท่า
ตำแหน่ง ครู คศ.4
วท.ม.เคมี
นายจิตติชัย  ทินก้อง
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ค.บ.คณิต-ฟิสิกส์
แถวนั่ง นายแสงอนันต์  น้อยแสง
         ตำแหน่ ครู คศ.3
นางสาวเกศินี  นามไพร
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วท.บ.เคมี
นางควรถวิล เกิดสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางวันเพ็ญ  ธรรมบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.บ.ชีวววิทยา
น.ส.โชติภรณ์  ลีเวียง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วท.บ.ชีววิทยา
 
 
 
 

 

         
           
           
           
           

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine