54กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

น.ส.เสาวณี  หาจันดา
ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ศษ.บ.สังคมศึกษา

นางฉวีวรรณ  นาสินสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายจรัลย์ ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ศษ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

นายกฤษฎา  ขันธะ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
รก การเมืองการปกครอง

น.ส.ชนัญชิดา ลาเพ็ง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2
ศษ.บ.สังคมศึกษา

นางณัฐธยาน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางดวงนภา  ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
กศ.บ.สังคมศึกษา

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine