56กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                                                 
นายศราวุฒิ  หาดไชย
ตำแน่ง  ผู้ช่วยครู 
ศษ.บ.พลศึกษา
นายพลัฏฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน 

นายศุภชัย  มาลาศิลป์
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปารมี  โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายขวัญชัย  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.ฐานิตา  ศิริพรทุม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย