งานช่าง

 งานบ้าน-งานประดิษฐ์ | งานเกษตร | งานช่าง | งานคอมพิวเตอร์

IMG_3723.JPGIMG_8734 Mobile.JPGIMG_8860 Mobile.JPGIMG_8892 Mobile.JPGIMG_3722.JPGIMG_8722 Mobile.JPGIMG_8743 Mobile.JPGIMG_3728.JPGIMG_3729.JPG

{jcomments on}

59กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
     
 
       

 {jcomments on}

56กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                                                 
นายศราวุฒิ  หาดไชย
ตำแน่ง  ผู้ช่วยครู 
ศษ.บ.พลศึกษา
นายพลัฏฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน 

นายศุภชัย  มาลาศิลป์
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปารมี  โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายขวัญชัย  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.ฐานิตา  ศิริพรทุม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

{jcomments on}

58กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

น.ส.สุพัฒตรา  สังข์เกิด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

น.ส.บุญพร้อเม  สุโพธฺิ์
คำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มิเชล นางอนงค์  วงค์ศรีวอ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
น.ส.ขจีรัตน์  บัวคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
  นายอนันตศิลป์  ราษฎร์เหนือ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  น.ส.สายรุ้ง  มาลา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ภาษาอังกฤษ
 

 

{jcomments on}

57กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี

งานบ้าน-งานประดิษฐ์ | งานเกษตร | งานช่าง | งานคอมพิวเตอร์

นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ศษ.ม. การีบริหารการศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 นางอารี  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.4
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

 นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.อุตสาหกกรรม
นางหนูเตียง  มาเพช
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายรตานนท์  โขนภูเขียว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายอนุวัติ  มูลกัน
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

{jcomments on}

Joomla templates by Joomlashine