ผลงานครู

ปีการศึกษา 2558
นางโกศล  ราษฎร์เหนือ โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่นใน
การขับเคลื่อนงานโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ 
สสส.
นางสมพร  เจียมเมืองปัก ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นด้าน
การจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางอารี  ราชสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การจัดสวนถาดแห้ง

ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.
นางลัดดา  กรวิรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การจัดสวนถาดแห้ง

ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.
นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์ร้อยมาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.
นางหนูเตียง  มาเพชร ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.
นางอรนรินทร์  มะโนมัย ผู้ฝึกสอนเด็กเก่งท้องถิ่น วิชา
ภาษาไทย 
ชนะเลิศระดับจังหวัด
เข้าแข่งขันระดับประเทศ
อปท.
นายศราวุธ  หาดไชย รางวัลเหรียญทอง การประกวด
สื่อการเรียนรู้ระดับภาค
อปท.
นางสาวดวงนภา  สุภาจันทร์ รางวัลเหรียญทอง การประกวด
สื่อการเรียนรู้ระดับภาค
อปท.
นางสาวอุทุมพร  ทุมมี รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
สื่อการเรียนรู้ระดับภาค
อปท.
นายสมภพ  แสนมณี ผู้ฝึกสอน การวาดภาพระบายสี
รางวัลชนะเลิศ ระดับ สพม.25
เข้าแข่งขันระดับภาค
สพฐ.
   
ปีการศึกษา 2557
ชื่อผู้รับรางวัล ประเภทรางวัล หน่วยงานที่มอบ

นางณัฐชา  ดึบุญมี ณ ชุมแพ
นายสนธยา  เสนามนตรี  
นายศุภฃัย  มาลาศิลป์
นายอนุวัติ  มูลกัน

เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา

ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ
อปท.

นางหนูเตียง  มาเพชร

ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
ม.ต้น 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.

นางสาววาสิตา  หาดไชย

ผู้ฝึกสอน การร้องเพลงลูกทุ่ง
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค

อปท.

นางสาวเสาวนี  หาจันดา

ผู้ฝึกสอน โครงงานสังคมศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
อปท.

นายณัฐกฤติ  วงค์ศรีวอ

ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อปท.

นางอารี  ราชสาร

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงาน
วิจัย งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อปท.

นางอุบล  สมท่า

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงาน
วิจัย งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อปท.


ปีการศึกษา 2556

นางอารี  ราชสาร

รางวัลการประกวด
งานวิจัยระดับภูมิภาคระดับดี 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางอารี  ราชสาร

รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาด
แห้ง 
ประเภททีมผสม
ระดับ
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ
อปท.

นางหนูเตียง  มาเพชร
นางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา

ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
รางวัลเหรียญทอง ระดับ
ม.ต้น 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
อปท.

นายสมภพ  แสนมณี

ผู้ฝึกสอน การวาดภาพระบายสี 
รางวัลเหรียญเงิน ระดับ
ม.ต้น 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
อปท.

นายณัฐกฤติ  วงค์ศรีวอ

ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อปท.


ปีการศึกษา 2555

นางอารี  ราชสาร
นางอุบล  สมท่า
รางวัลครูสอนดีที่ชุมชนยกย่อง สสค.
นางอัจฉราวรรณ แก้วกำมา ผู้ฝึกสอน การประดิษฐ์พานบายศรี 
รางวัลเหรียญทอง ระดับ
ม.ต้น 
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันระดับประเทศ
อปท.

ปีการศึกษา 2554
นางประนอม  ฮมแสน  เข็มเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายขวัญชัย  ราชสาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางโกศล  ราษฎร์เหนือ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอุบล  สมท่า รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางธัญญา  กฤตานนท์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอารี  ราชสาร โล่รางวัลครูดีเด่น
ประเภทครูผู้สอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นางสายสมร  บุญอาจ เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายขวัญชัย  ราชสาร เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายธรรมนูญ  ฤาชา เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางนิพาพันธ์  ดีโว เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางลัดดา  กรวิรัตน์ เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางวรินทร  พรมขันธ์ เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอารี  ราชสาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง ประเภททีมผสม
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันระดับประเทศ

อปท
นางสาววาสิตา  หาดไชย

ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง 1 
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
เข้าแข่งขันระดับประเทศ

อปท
   
ปีการศึกษา 2553
นางอารี  ราชสาร เข็มเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางประนอม  ฮมแสน เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอารี  ราชสาร เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางสมพร  เจียมเมืองปัก เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอัจฉราวรรณ  แก้วกำมา เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอุบล  สมท่า เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางฉวีวรรณ  แก้วกำมา เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางวิชุดา  หอมอินทร์ เข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นางอารี  ราชสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง การจัดสวน
ถาดแห้ง ประเภททีมผสม
ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ
อปท.
นางอารี  ราชสาร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ประเภททีมผสม การจัดสวน
ถาดแห้ง ระดับประเทศ
อปท.
   
ปีการศึกษา 2552    
นางอารี  ราชสาร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
งาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
ครั้งที่ 17
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
นางอารี  ราชสาร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
งาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
ครั้งที่ 17
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
   
ปีการศึกษา 2552    
นางอารี  ราชสาร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
ครั้งที่ 17
กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
นางอารี  ราชสาร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

งานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 17
เทศบาลนครขอนแก่น
   
ปีการศึกษา 2551    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Joomla templates by Joomlashine