เกียรติประวัติ/รางวัล

          เกียรติประวัติโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ปี พ.ศ. เกียรติประวัติ/รางวัล
2528             เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มพช. 2 รุ่นที่ 3
2531 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2533 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 9 ให้เป็นโรงเรียน
แบบอย่างด้านการประเมินผลการเรียน
2534 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุดของจังหวัดขอนแก่น
2535 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษาจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2536 ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่นระดับเขตการศึกษา  ที่พัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 - 2536
2537 สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
2538

สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดควันบุหรี่  ระดับจังหวัด
2539 สถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นพระราชทาน
เกียรติบัตรด้านสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น
รับรางวัลโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง
ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท.
2540 รับรางวัลมาตรฐานสุขาภิบาลดีเด่น ระดับดี จากกรมอนามัย
2541 เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนสีขาว
2545 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่แก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา
2547 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รักการอ่านสานสู่ฝัน สพท.ขก.5
2548 โรงเรียนได้รับเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันวิทยายน
2551 ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2555 ผู้บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555
2555 โล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
2556 รางวัลชมเชยการประดับธงชาติ ระดับจังหวัด
2557 โรงเรียนต้นแบบโครงการ SBMLD
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
2558 รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น
รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องจากโรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นสถาบัน
ที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 5 ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิต
ที่ได้รับบริจาคเกินกว่า  1000 หน่วย

Joomla templates by Joomlashine