เกียรติประวัติ/รางวัล

          เกียรติประวัติโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ปี พ.ศ. เกียรติประวัติ/รางวัล  
2528             เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มพช. 2 รุ่นที่ 3  
2531 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2533 ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา 9
ให้เป็นโรงเรียน
แบบอย่างด้านการประเมินผลการเรียน
 
2534 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงสุดของจังหวัดขอนแก่น
 
2535 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่น ระดับกรมสามัญศึกษา
จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 
2536 ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่นระดับเขตการศึกษา  ที่พัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 - 2536
 
2537 สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
2538

สถานศึกษาได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดควันบุหรี่  ระดับจังหวัด  
2539 สถานศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นพระราชทาน  
เกียรติบัตรด้านสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น
รับรางวัลโรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง  
ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท.  
2540 รับรางวัลมาตรฐานสุขาภิบาลดีเด่น ระดับดี จากกรมอนามัย  
2541 เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนสีขาว  
2545 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่แก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 
2547 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รักการอ่านสานสู่ฝัน สพท.ขก.5  
2548 โรงเรียนได้รับเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
2551 ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
2555 ผู้บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
ประจำปี 2555
 
2555 โล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
2556 รางวัลชมเชยการประดับธงชาติ ระดับจังหวัด
2557 โรงเรียนต้นแบบโครงการ SBMLD  
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น  
2558 รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น
รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องจาก
โรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาค
โลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 5 ปี  รวมเป็นปริมาณโลหิต
ที่ได้รับบริจาคเกินกว่า  1000 หน่วย
2559  
2560  
2561 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

Joomla templates by Joomlashine