งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 30 กันยายน 2564


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา (ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา)

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/F9g6e4zP9eVFwXvV6

 


 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์การขอรับเงินและตัวอย่างการถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานเงินช่วยเหลือผู้ปกครองรายละ 2,000 บาทตามลิงก์ข้างล่าง

https://www.facebook.com/299927143440429/posts/3836193006480474/

 ประกาศขยายเวลาการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ และปรับรูปแบบการเรียนการสอน
 
(16 ก.ค.2564)


  ประกาศรับโอน/ย้าย ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

  แนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

00วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์       

“โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ไทยแลนด์ 4.0”

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         2.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
         3.  สรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
         4.   บริหารจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         5.   พัฒนาสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
         6.   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
                         

         เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

3. สถานศึกษา มีการจัดหา ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

4.  สถานศึกษามีการสรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ  และมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.  สถานศึกษามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา

7.  สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

8.  สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

         

เอกลักษณ์

          "โรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

          อัตลักษณ์

          "นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
พัฒนาโดย ครูนพอนงค์  ประทุมแก้ว

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ


ข้ารา
ชการครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
        วันที่ 26 มีนาคม  2564

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday32
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week32
mod_vvisit_counterLast week294
mod_vvisit_counterThis month726
mod_vvisit_counterLast month1326
mod_vvisit_counterAll days178216

Online Now: 1
Your IP: 3.229.142.91
,
Today: ตุลาคม 16, 2021

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine