วันที่26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดพิธีถุวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น

เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ จ.ภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย
เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศที่ จ.ภูเก็ต

โครงงานหัตถศิลป์ดินไทย สร้างรายได้ สืบสานภูมิปัญญา

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์

 

 

 

2ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครอง

  บุคลากร     |     โครงการ/กิจกรรม  |    ระเบียบแนวปฏิบัติ     |     ระเบียบแนวปฏิบัติ    |   ประชาสัมพันธ์
               
              นายชิตพล  สุวรรณผา
           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              กศ.ม.การบริหารศึกษา
           รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
                
                นายขวัญชัย  ราชสาร
                  ตำแหน่ง ครู คศ.3
             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                หัวหน้าฝ่ายปกครอง
            หัวหน้างานนิเทศ ติดตามผล
            การพัฒนาระบบฝ่ายปกครอง
                                                                            

             นางฉวีวรรณ  นาสินสอน
                ตำแหน่ง 
ครู คศ.3
      ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

               นายศุภชัย  มาลาศิลป์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
            ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
                 ที่ไม่พึงประสงค์
            นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
       ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานวัดและประเมินผลพฤติกรรม
              หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

                                               
             นางวรินทร  พรมขันธ์
               ตำแหน่ง ครู คศ.3
    ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
  หัวหน้างานส่งเสริมการประหยัดและออม
                  ในโรงเรียน

             นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
              ตำแหน่ง ครู คศ.3
               กศ.บ.สังคมศึกษา            
   หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

 

               นางธัญญา  กฤตานนท์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
  กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
       หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                

               นางสายสมร  บุญอาจ
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
                 ค.บ.คณิตศาสตร์
           หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 

 

                  นายกฤษฎา  ขันธะ
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1
       กศ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
        หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและ
             ประชาธิปไตยในโรงเรียน
 

             นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1
                  ค.บ.คอมพิวเตอร์
     เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลพฤติกรรม

 

                                                      
                  นายจรัลย์  ประเสริฐ
               ตำแหน่ง ครู คศ.1
      กศ.บ.

     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
                นายศราวุฒิ  หาดไชย
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 ศษ.บ.พลศึกษา
            หัวหน้่างานส่งเสริมวิจัยจราจร
             นางสาวสุชารัตน์  ราชสาร
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
        บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

           เจ้าหน้าที่งานฝ่ายปกครอง
                                                      

               นางสาวศศิธร  กรงกลาง
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 ศศ.บ.สุขศึกษา
   เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             นางสาวดวงนภา  สุภาจันทร์
               ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                กศ.บ.สังคมศึกษา
       เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการประหยัด
                และออม
ในโรงเรียน
                    นายสมภพ  แสนมณี
                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                  ค.บ.ศิลปศึกษา
     เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลพฤติกรรม

 

 

 

 
 

กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

   

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
นางสาวชนัญธิดา  บุญสะอาด  นักเรียนชั้น ม.6/3
ได้รับเกียรติบัตร คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 2 (จ.ขอนแก่น)
งานมหกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ J PRE TCAS ครั้งที่2 สถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย