โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครุูและศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสี่

รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง            รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายนชื่อผู้ศึกษา       นางประนอม  ฮมแสน

ปีที่พิมพ์          2557

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน 2)  เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการของแบบจำลองซิป (CIPP Model)  ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน  4 ด้าน คือ  1) ด้านบริบท (Context : C) หมายถึง ความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของโครงการกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง  และนโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input : I) หมายถึง ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง  ความเพียงพอของทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  ของกิจกรรมในโครงการ  3) ด้านกระบวนการ (Process : P) หมายถึง   การดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน และ  4)  ด้านผลผลิต (Product : P)  หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน และความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง แหล่งข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  จำนวนรวม  431 คน และเอกสารรายงานการดำเนินกิจกรรมของโครงการ   23 ฉบับ การประเมินครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 4 ฉบับ  และข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self AssessmentReport : SAR) ประจำปี 2556 ของโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ของรายงาน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 23 กิจกรรมและ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept  Interview) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินอยู่ระหว่างปีการศึกษา  2555  ถึง ปีการศึกษา 2556

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                        วัตถุประสงค์ของโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน มี 2 ข้อ ดังนี้ ข้อ 1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  6 ด้าน ได้แก่  (1)  ความมีวินัย สัมมาคารวะ ขยันหมั่นเพียร อดทน (2) ความซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที     (3) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนร่วม (4)  ความประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า (5) มีจิตสำนึกของนักเรียนในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และ (6) ความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ข้อ 2)  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง  ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง นโยบายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ความต้องการของชุมชนและสังคม  และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้เกี่ยวข้องของโครงการมีความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ การจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  เพื่อการดำเนินงานตามกิจกรรมเหมาะสมและเพียงพอ และมีระบบการกำกับติดตามที่ดี  ด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ มีกิจกรรมของโครงการสร้าง จำนวน 23 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ และมุ่งสู่เป้าหมายของโครงการ  กิจกรรมทั้งหมดกระจายการมีส่วนร่วมไปทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิต เน้นปลูกฝังความพอประมาณความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม มีการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบทุกกิจกรรม   ทุกกิจกรรมมีข้อมูลยืนยันความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ส่งผลให้นักเรียน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในระดับดีมาก 3 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม  2) นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และ     3) นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้มีคุณลักษณะระดับดี  3 คุณลักษณะได้แก่  1) นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริตประหยัด  อดออม รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  2) นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ 3) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ ข้อที่ 2  พบว่า โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีมากทุกกลุ่ม  สะท้อนว่าโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

บทคัดย่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและถ่ายโยงความรู้ เรื่อง  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  :: นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า  2561

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน :: นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า  2561

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโนนหันวิทยายน :: นางธัญญา  กฤตานนท์  2560

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้เครื่องมือสอนคิดพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   :: นางธัญญา  กฤตานนท์  2560

อ่านเพิ่มเติม เผยแพร่ผลงานครู

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
พัฒนาโดย ครูนพอนงค์  ประทุมแก้ว

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday55
mod_vvisit_counterThis week344
mod_vvisit_counterLast week557
mod_vvisit_counterThis month1791
mod_vvisit_counterLast month2502
mod_vvisit_counterAll days138639

Online Now: 2
Your IP: 3.233.215.231
,
Today: กุมภาพันธ์ 28, 2020

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine