โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครุูและศิษย์เก่า ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสี่

56_09_02การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

                           อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย                 นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ

ปีที่พิมพ์            2556 

บทคัดย่อ

                การพัฒนาครูด้านการทำวิจัย  ในชั้นเรียน  ในโรงเรียนโนนหันวิทยายน  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถเขียนเค้าโครงและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นคณะครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย  จำนวน  36  คน  และผู้ให้ข้อมูลที่เป็นวิทยากร  จำนวน  1  คน  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยผู้วิจัยได้นำเอาหลักการและขั้นตอนตามแนวความคิดของ  Kemmis  และ  McTaggart  ประกอบด้วย  ขั้นการวางแผน  ( Planning )  ขั้นการปฏิบัติการ  ( Action )  ขั้นการสังเกต  ( Observation )  ขั้นการสะท้อนผล ( Reflection )  โดยดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  และการนิเทศ  การสอน  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพผลการพัฒนาเป็นดังนี้

                การดำเนินการในวงรอบที่  1  ผู้วิจัยได้ใช้กลยุทธ์การปฏิบัติการและการนิเทศในการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน   ผลปรากฏว่า  กลุ่มเป้าหมายสามารถบรรลุกรอบการพัฒนาที่กลุ่มได้วางไว้ร่วมกัน  คือ  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนทั้ง  5  ขั้นตอนได้  จำนวน  28  ส่วนอีก  8  คน  มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  แต่ไม่สามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้  เนื่องจากมีปัญหาในขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือวัดและการเขียนรายงานการวิจัยจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป  กลุ่มครู  จึงได้เลือกใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  และใช้การนิเทศภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยและกลุ่มครูด้วยกันเอง

                การดำเนินการในวงรอบที่  2   กลุ่มผู้วิจัยทั้ง  36  คน  เลือกการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยวิทยากร  มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  และการนิเทศภายใน  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัย  และกลุ่มครูด้วยกันเอง  ในลักษณะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค  การประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหา  การพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำปรึกษาและการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  จากการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในดังกล่าว  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง  36  คน  มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายการวิจัยได้

                จากการดำเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา  2  กลยุทธ์  คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน  โดยดำเนินการพัฒนา  2  วงรอบ  ทำให้ครูทั้ง  36  คน  บรรลุกรอบการพัฒนา  คือ  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  สามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

บทคัดย่องานวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิก วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  : : นางนิพาพันธ์  ดีโว,  29  เม.ย.2562

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและถ่ายโยงความรู้ เรื่อง  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  :: นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า  2561

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน :: นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า  2561

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโนนหันวิทยายน :: นางธัญญา  กฤตานนท์  2560

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ใช้เครื่องมือสอนคิดพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   :: นางธัญญา  กฤตานนท์  2560

อ่านเพิ่มเติม เผยแพร่ผลงานครู

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
พัฒนาโดย ครูนพอนงค์  ประทุมแก้ว

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday55
mod_vvisit_counterThis week344
mod_vvisit_counterLast week557
mod_vvisit_counterThis month1791
mod_vvisit_counterLast month2502
mod_vvisit_counterAll days138639

Online Now: 2
Your IP: 3.233.215.231
,
Today: กุมภาพันธ์ 28, 2020

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine