เนื้อหา

89การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL

ชื่อผลงาน

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL
ผู้วิจัย

       นายสนธยา  เสนามนตรี

สถานศึกษา

โรงเรียนโนนหันวิทยายน  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2557
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเทคนิค KWDL เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเทคนิค KWDL  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 173  คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4  จำนวน 38 คน  โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ 2 ครั้ง (The Single Group, Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเทคนิค KWDL  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความเที่ยงตรง  ค่าความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test  แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)

ลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเทคนิค KWDL  เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเท่ากับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Joomla templates by Joomlashine