เนื้อหา

58_08_25การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA

น้ำฝน  บุตรบุรี. 2557.   การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น                                 มัธยมศึกษาปีที่ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค                                     MIA

 

บทคัดย่อ

การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) 
เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA โดยเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดคือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 2) เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  MIA  โดยเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดคือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  

        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ที่เรียนรายวิชา  อ32101 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 43 คน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  MIA  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการสอน  ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  MIA จำนวน  8 แผนการจัดการเรียนรู้  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สถิติ ที่ใช้ในการศึกษา คือค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนร้อยละ  70   ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม    

          ผลการศึกษาพบว่า

         1.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค  MIA  ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  จำนวน  33 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.74  ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

         2.  การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค 
MIA  ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  จำนวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.09  ของนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Joomla templates by Joomlashine