กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

เนื้อหา

2ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครอง

  บุคลากร     |     โครงการ/กิจกรรม  |    ระเบียบแนวปฏิบัติ     |     ระเบียบแนวปฏิบัติ    |   ประชาสัมพันธ์
               
              นายชิตพล  สุวรรณผา
           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              กศ.ม.การบริหารศึกษา
           รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
                
                นายขวัญชัย  ราชสาร
                  ตำแหน่ง ครู คศ.3
             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                หัวหน้าฝ่ายปกครอง
            หัวหน้างานนิเทศ ติดตามผล
            การพัฒนาระบบฝ่ายปกครอง
                                                                            

             นางฉวีวรรณ  นาสินสอน
                ตำแหน่ง 
ครู คศ.3
      ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

               นายศุภชัย  มาลาศิลป์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
            ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
                 ที่ไม่พึงประสงค์
            นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
       ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานวัดและประเมินผลพฤติกรรม
              หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

                                               
             นางวรินทร  พรมขันธ์
               ตำแหน่ง ครู คศ.3
    ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
  หัวหน้างานส่งเสริมการประหยัดและออม
                  ในโรงเรียน

             นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังข์
              ตำแหน่ง ครู คศ.3
               กศ.บ.สังคมศึกษา            
   หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

 

               นางธัญญา  กฤตานนท์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
  กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
       หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                

               นางสายสมร  บุญอาจ
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
                 ค.บ.คณิตศาสตร์
           หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 

 

                  นายกฤษฎา  ขันธะ
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1
       กศ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
        หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและ
             ประชาธิปไตยในโรงเรียน
 

             นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1
                  ค.บ.คอมพิวเตอร์
     เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลพฤติกรรม

 

                                                      
                  นายจรัลย์  ประเสริฐ
               ตำแหน่ง ครู คศ.1
      กศ.บ.

     เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
                นายศราวุฒิ  หาดไชย
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 ศษ.บ.พลศึกษา
            หัวหน้่างานส่งเสริมวิจัยจราจร
             นางสาวสุชารัตน์  ราชสาร
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
        บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

           เจ้าหน้าที่งานฝ่ายปกครอง
                                                      

               นางสาวศศิธร  กรงกลาง
                ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                 ศศ.บ.สุขศึกษา
   เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             นางสาวดวงนภา  สุภาจันทร์
               ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                กศ.บ.สังคมศึกษา
       เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการประหยัด
                และออม
ในโรงเรียน
                    นายสมภพ  แสนมณี
                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                  ค.บ.ศิลปศึกษา
     เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลพฤติกรรม

 

 

 

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine