เนื้อหา

2ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายปกครอง

  บุคลากร     |     โครงการ/กิจกรรม  |    ระเบียบแนวปฏิบัติ     |     ระเบียบแนวปฏิบัติ    |   ประชาสัมพันธ์
               
              นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              กศ.ม.การบริหารศึกษา
           รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
                
                นายขวัญชัย  ราชสาร
                  ตำแหน่ง ครู คศ.3
             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                หัวหน้าฝ่ายปกครอง
            หัวหน้างานนิเทศ ติดตามผล
            การพัฒนาระบบฝ่ายปกครอง
                                                                            

             นางฉวีวรรณ  นาสินสอน
                ตำแหน่ง 
ครู คศ.3
      ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 

               นายศุภชัย  มาลาศิลป์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
            ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
                 ที่ไม่พึงประสงค์
            นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
       ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
       หัวหน้างานวัดและประเมินผลพฤติกรรม
              หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ

                                               
             นางวรินทร  พรมขันธ์
               ตำแหน่ง ครู คศ.3
    ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
             หัวหน้างานเวรประจำวัน
  

             นายพลัฏฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
              ตำแหน่ง ครู คศ.1
               ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน      
   หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
 

               นางธัญญา  กฤตานนท์
                 ตำแหน่ง ครู คศ.3
  กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
       หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                

              นางอนงค์  วงค์ศรีวอ
               ตำแหน่ง ครู คศ.3
           กศ.ม. การบริหารการศึกษา
            หัวหน้างาน

                  นายกฤษฎา  ขันธะ
                  ตำแหน่ง ครู คศ.1
       กศ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
        หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและ
             ประชาธิปไตยในโรงเรียน
 

             นางสาวปารมี  โชคสวัสดิ์
                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                  กศ.บ. พลศึกษา

 

                                                      
                  นายคุณานนท์  กัญญาคำ
                  เจ้าหน้าที่ธุรการ
             นางสาวฐาณิตา  ศิริพรทุม
                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                       พลศึกษา
 หัวหน้างานส่งเสริมการประหยัดและออม
                  ในโรงเรียน 
               นางดวงนภา  ประเสริฐ
               ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                กศ.บ.สังคมศึกษา
       เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการประหยัด
                และออม
ในโรงเรียน

           

                                 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine