เนื้อหา

4ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริการ

  บุคลากร     |    โครงการ/กิจกรรม |    ระเบียบ/แนวปฏิบัติ     |    แบบฟอร์ม    |   ประชาสัมพันธ์
 
นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ

 
นายณัฏฐกฤต  วงค์ศรีวอ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
     
     
    น.ส.ชนัญชิดา  ลาเพ็ง
หัวหน้างานคณะกรรมการสถาน
      ศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นางเพ็ญศรี  ประเสริฐสังค์
       หัวหน้างานปฏิคม
   นางหนูเตียง  มาเพชร
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
 
   
   
   น.ส.อุทุมพร  ทุมมี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   นางภัสธณมนท์ ถนอมผล
     หัวหน้างานพยาบาล
 
 
นายจิตติชัย  ทินก้อง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     น.ส.วาสิตา  หาดไชย 
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 

   
 น.ส.มณฑิรา  ล่ามสมบัติ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 นายรตานนท์  โขนภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
     
     
 


 นายเฉลิมพล  รัตธรรม  นายประยุทธ  
 

 นางประคอง  ศรีอุดร    นาย
Joomla templates by Joomlashine