เนื้อหา

3ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  บุคลากร     |     โครงการ/กิจกรรม |    ระเบียบ/แนวปฏิบัติ   |    แบบฟอร์ม    |   ประชาสัมพันธ์
 
 นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
   นางอุบล  สมท่า
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.4
วท.บ.เคมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
     
 นายสนธยา  เสนามนตรี
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานสารสนเทศ
 นายแสงอนันต์  น้อยแสง
หัวหน้างานพัดุ
 นางสาวสุพัฒตรา  สังข์เกิด
หัวหน้างานบุคลากร
   
นางสายทอง  อุดมดี
เจ้าหน้าที่การเงิน 
 นางสาวเสาวณี  หาจันดา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 นางสาวโชติภรณ์  ลีเวียง
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
     
    นางปิยะดา  อริะวงษ์
 
นางสาวเปรมใจ  เสนาเวียง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวตะวันฉาย  ศรีไชยโยรักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
Joomla templates by Joomlashine