1ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม    
|   ระเบียบ/แนวปฏิบัติ  |     แบบฟอร์ม           |    ประชาสัมพันธ์     
 ผลงานครู               |    ผลงานนักเรียน      | คำสั่ง/บันทึกข้อความ  | ทะเบียนภูมิปัญญา    
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  
|       หลักสูตร          |     รายงาน SAR       | ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
พรรณนางานวิชาการ    
|  แผนงานวิชาการ      
|  คู่มือการดำเนินงาน     |  แผนปฏิบัติการนิเทศฯ
รายงานการนิเทศแผนฯ
| รายงานผลการปฏิบัติ
งานวิชาการ 1/2559
|  แนวทางขับเคลื่อน
         PLC
|

บุคลากรฝ่ายวิชาการ
                    
 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
   
  นางอารี  ราชสาร
ตำแหน่ง  ครู คศ.4
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานนิเทศภายใน
 
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
นางลัดดา  กรวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นางควรถวิล  เกิดสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
     
   
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ศษ.ม.การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
 นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 นายจรัลย์  ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
นางนิพาพันธ์  ดีโว
ตำแหน่ง ครู คศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 นายบุญทรง  เรือนสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 นางโกศล  ราษฎร์เหนือ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว
 
นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางวันเพ็ญ  ธรรมบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.ชีววิทยา
หัวหน้างานพัฒนาห้องสมุด
นางธัญญา  กฤตานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและ
การให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
     
 นางส่าวศุภิศรา  เจนไร่
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความเป็นเลิศฯ
เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
 นางวิดา  ดีชาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นางสาวเกศินี  นามไพร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วท.บ.เคมี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 
       
นางสาวขจีรัตน์  บัวคำ
    ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
    ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
       นายสมภพ  แสนมณี
         ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
          ค.บ.ศิลปศึกษา
 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
       นางสาวเครือวัลย์  นันรัศมี
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
      วท.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และ              สารนิเทศศาสตร์
     เจ้าหน้าที่งานพัฒนาห้องสมุด
                      

น.ส.ชฎาวรรณ  โพธิจันทร์
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

 

      นายนันทวัฒน์  ขันตี
      ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
        ค.บ.ดนตรีศึกษา
       เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

 

      นายรตานนท์  โขนภูเขียว
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตฯ
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการ                   สอน
     เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อและ             เทคโนโลยีการศึกษา

น.ส.นิตยา  ผิวนางงาม
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                                          

นางสาวศุภิศรา  เจนไร่
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
กศ.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

       นางวรินทร  พรมขันธ์
       ตำแหน่ง  ครู คศ.3                  ค.บ.คณิตศาสตร์
    หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    นางเยาวรัตน์  ประภาศิริศักดิ์
       ตำแหน่ง  ครู คศ.3
  กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
       
 นางณัฐธยาน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
กศ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
     นายบุญทรง  เรือนสอน
       ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและ              การสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
        นายศุภชัย  มาลาศิลป์
          ตำแหน่ง  ครู คศ.3
      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
             และพลศึกษา
     
นางหนูเตียง  มาเพชร
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     น.ส.สุพัฒตรา  สังข์เกิด
       ตำแหน่ง  ครู คศ.1
        กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
            ต่างประเทศ

 

         นายจรัลย์  ประเสริฐ
         ตำแหน่ง  ครู คศ.1
           กศ.บ.ภาษาไทย
  หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine