1ฝ่ายวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม    
|   ระเบียบ/แนวปฏิบัติ  |     แบบฟอร์ม           |    ประชาสัมพันธ์     
 ผลงานครู               |    ผลงานนักเรียน      | คำสั่ง/บันทึกข้อความ  | ทะเบียนภูมิปัญญา    
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  
|       หลักสูตร          |     รายงาน SAR       | ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
พรรณนางานวิชาการ    
|  แผนงานวิชาการ      
|  คู่มือการดำเนินงาน     |  แผนปฏิบัติการนิเทศฯ
รายงานการนิเทศแผนฯ
| รายงานผลการปฏิบัติ
งานวิชาการ 1/2559
| |

 

บุคลากรฝ่ายวิชาการ
                    
 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกกษา
ค.ม. การบริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
   
  นางอารี  ราชสาร
ตำแหน่ง  ครู คศ.4
ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 
นางเอื้อพงศ์  เฉลิมเล่า
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานประกันฯ
นางลัดดา  กรวิรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
นางควรถวิล  เกิดสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
     
   
นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ศษ.ม.การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
 นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 นายจรัลย์  ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
นายพลัฏฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการสอน
รองหัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
 นายบุญทรง  เรือนสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 นางโกศล  ราษฎร์เหนือ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว
 
นางนิพาพันธ์  ดีโว
ตำแหน่ง ครู คศ.4
ค.บ.วิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
นางวันเพ็ญ  ธรรมบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.บ.ชีววิทยา
หัวหน้างานพัฒนาห้องสมุด
นางธัญญา  กฤตานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
     
นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้างานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นางอรนรินทร์  มะโนมัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.บ.ภาษาไทย
เจ้าหน้างานพัฒนาห้องสมุด
   
นางสาวเกศินี  นามไพร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วท.บ.เคมี
หัวหน้างานนิเทศภายใน
               นายจิตติชัย  ทินก้อง
                 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
             ค.บ.คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
                 เจ้าหน้าที่งานวัดผล
                นางสาวขจีรัตน์  บัวคำ
                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                  ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ
              หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
                            
นางวิดา  ดีชาลี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
                นายสมภพ  แสนมณี
                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
                   ค.บ.ศิลปศึกษา
          เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
              นางสาวเครือวัลย์  นันรัศมี
            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
   วท.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
             เจ้าหน้าที่งานพัฒนาห้องสมุด
            
นางสาวจีระภา  แสนมณี
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ค.บ.คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
               นายนันทวัฒน์  ขันตี
               ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
                 ค.บ.ดนตรีศึกษา
               เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
              นายรตานนท์  โขนภูเขียว
      ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
       ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
                              

นางสาวศุภิศรา  เจนไร่
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
กศ.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               นางสายสมร  บุญอาจ
                ตำแหน่ง  ครู คศ.3
                  ค.บ.คณิตศาสตร์
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
               นางควรถวิล  เกิดสมบูรณ์
                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3
              กศ.ม.การบริหารการศึกษา
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 นางฉวีวรรณ  นาสินสอน
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
กศ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
              นายบุญทรง  เรือนสอน
                ตำแหน่ง  ครู คศ.3
      ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                นายศุภชัย  มาลาศิลป์
                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3
              ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางหนูเตียง  มาเพชร
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

             นางสาวบุญพร้อม  บุตรโพธิ์
                  ตำแหน่ง  ครู คศ.1
                  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

               นายจรัลย์  ประเสริฐ
                ตำแหน่ง  ครู คศ.1
                กศ.บ.ภาษาไทย
         หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

    

    

    

    

    

     

     

    

    

    

 

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine