00วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์       

“โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  บริหารแบบมีส่วนร่วม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ไทยแลนด์ 4.0”

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         2.  จัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ
         3.  สรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
         4.   บริหารจัดการศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         5.   พัฒนาสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
         6.   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
                         

         เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ

2. สถานศึกษามีการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

3. สถานศึกษา มีการจัดหา ปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

4.  สถานศึกษามีการสรรหา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ  และมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.  สถานศึกษามีการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศึกษา

7.  สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

8.  สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

         

เอกลักษณ์

          "โรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

          อัตลักษณ์

          "นักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

Joomla templates by Joomlashine