ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2557
วัน เดือนปี ชื่อนักเรียน รางวัล หน่วยงานที่จัด
23 ม.ค.2558

เด็กหญิงอตินุช  แซงจันดา
เด็กหญิง

 

ชนะเลิศการจัดสวนถาดชื้น โรงเรียนเทศบาล 1
กองสลากฯอุปถัมภ์
       
       
       
       

ปีการศึกษา 2556