ประกาศขยายเวลาการปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษและปรับรูปแบบการเรียนการสอน