บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                   ปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา     นิพาพันธ์ ดีโว

                                 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา 2561

TITLE                                  THE DEVELOPMENT OF TEACHING METHOD FOR ENCOURAGING PROBLEM SOLVING AND CRITICAL THINKING IN SCIENCE LEARNING AREA FOR MATTAYOM2 STUDENT

RESEARCHER                NIPAPARN DEEWO     
                                NoonhanWittayayon, AmperChumpae, KhonKaen

YEAR OF STUDY           Academic year 2018

บทคัดย่อ

          การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster random sampling) แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

          1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อว่า มีชื่อว่า DRPLREModel โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระหลัก สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียน     การสอน 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทำทันที (Donow : D) 2) ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Review Knowledge: R) 3. ) แจ้งจุดประสงค์ (Purpose : P) 4) เรียนรู้กระบวนการคิดโดยฝึกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice : L) 5) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflective : R) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluating : E) มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอน เท่ากับ 84.32/82.35 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากกฎว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

           2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ABSTRACT

                                This research study is aimed to 1) develop and find the efficiency ofteaching method for encouraging problem solving and critical thinking ability in Science learning area for Mattayom 2 student. 2) Compare critical thinking ability between pre-posttest of the lessons by teaching method for encouraging problem solving critical thinking ability, Science learning area, for Mattayom 2 student. 3) Compare learning achievement between pre-posttest of the lessons by teaching method for encouraging problem solving critical thinking ability in Science learning area for Mattayom 2 student and 4) study student’s satisfaction toward the teaching method for encouraging problem solving critical thinking ability in Science learning area for Mattayom 2 student. The samples of this study were 35 students from Mattayom 2/4 in the 2nd semester of the academic year 2018,NoonhanWittayayon school, AmperChumpae, KhonKaen, and chosen by cluster random sampling. The research plan is one group pretest-posttest design. Research instruments in this study were the teaching method for encouraging problem solving and critical thinking ability in Science learning area for Mattayom 2 student, lesson plans, critical thinking ability assessment test, analysis ability test, and the assessment of student’s satisfaction. For data analysis, statistics, percentage, mean, standard deviation (SD), and t-test (department samples), and context analysis are used in this research.

                                The results are found that;

  1. This teaching method is DRPLRE Model which consists of principle, objective, learningand teaching process, main concept, learning booster, social system, responsiveness, and supporter. The developed teaching method consists of 6 processes; 1) Do now: D, 2) Review Knowledge: R, Purpose: P, 4) Learning Thinking by Practice: L, 5) Reflective: R, and 6) Evaluating: E. The efficiency(E1/E2) of the learning method is 84.32/82.35 which is higher than the criteria 80/80.
  2. Problem solving and critical thinking ability of Mattayom 2 students between pretest and posttest were different statistically significant at .01, the problem solving and critical thinking in the posttest was higher than the pretest.
  3. Learning achievement of Mattayom 2 students between pretest and posttest were different statistically significant at .01, learning achievement in the posttest was higher than the pretest.
  4. Mattayom 2 students have high level of satisfaction toward the teaching method for encouraging problem solving critical thinking ability.
Joomla templates by Joomlashine