23/07/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

23/07/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

23-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/กิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา

23-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน/กิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา

31-10-62ประกาศโรงรียนโนนหันวิทยายน เรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

31-10-62ประกาศโรงรียนโนนหันวิทยายน เรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

18-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ค่าวัสดุ

18-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ค่าวัสดุ

 

 

21-06-62ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน

21-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่

18-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ค่าวัสดุ

31-10-62ประกาศโรงรียนโนนหันวิทยายน เรียกใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

30-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

04-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/กิจกรรมส่ง

เสริมอัจฉริยภาพนักเรียน

07-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองกรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

07-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองกรและระบบบริหารโรงเรียน/วิชาการ

10-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

07-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่า ปถ.05

10-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู

10-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู

10-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนเมษายน-พฤษภาคม 62

28/12/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหา

04-06-62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประกันคุณภาพและห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษารโรงเรียน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

08/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ซ่อมครุภัณฑ์

08/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุสำนักงาน

11/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าหมึก

08/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุสำนักงาน

18/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

18/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/บริการ

18/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/บริการ

18/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/วิชาการ

28/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ/ค่าวัสดุ

28/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การสอน/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ

28/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การสอน//กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ

05/02/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ซ่อมบำรุงรักษา

28/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มกราคม 2562

04/01/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการค่ายเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

29/10/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนฯค่ารถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

29/10/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนฯค่าอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

14/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.2

17/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.1/จ้างเหมาพาหนะ

17/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.4/จ้างเหมาพาหนะ

14/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาอง์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าเครื่องตัดหญ้า

13/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาอง์กรและระบบบริหารโรงเรียน/วัสดุทำความสะอาด

23/11/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าทำอาหารโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน

29/10/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่ารถรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

29/10/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

02/11/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

30/11/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถค่ายลูกเสือ

11/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำความสะอาด

11/12/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าถ่ายเอกสาร

11/12/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา

11/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน 

12/12/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถฯ

11/12/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1

18/12/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล

29/10/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

29/10/2561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

22/11/2561 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม

22/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

22/11/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

02/11/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

03/11/61ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม 2561

26/03/62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม)

18/03/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

18/03/62 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(เพิ่มเติม) 

11/03/62ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริกา

15/03/62ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

11/03/62ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ 

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายปกครอง

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ค่ายาและเวชภัณฑ์

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอน(หุ่นยนต์)

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การสอน(หุ่นยนต์)

12/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

17/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

17/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

17/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

12/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำอาหารโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/ด้านฟุตอล

12/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/ด้านฟุตอล

12/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอน/หุ่นยนต์

12/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

12/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน/จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์

05/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

05/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/วัสดุงานบ้านงานครัว

05/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

01/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/น้ำมันเชื้อเพลิง

24/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการ/พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกกลุ่มงาน

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/กำจัดสิ่งปฏิกูล

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริการโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/น้ำมันเชื้อเพลิง

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระศิลปะ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระศิลปะ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระศิลปะ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระศิลปะ

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/บำรุงรักษาซ่อมแซม

31/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

06/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

06/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา

06/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

06/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ถ่ายเอกสาร

03/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าปั๊มสูบน้ำ

03/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการ/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

 09/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

 06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระสุขศึกษา

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและคามเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

26/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนา/กิจกรรมอบรมเกษตรอินทรีย์แบบวิธีพอเพียง/จ้างทำอาหาร

10/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอัจฉริยะและคามเป็นเลิศของนักเรียน/ภาษาอังกฤษ 

14/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาห้องสมุด

 10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาจิตนำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมนักเรียน

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน

 17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำอาหารกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมควมเป็นเลิศ

17/08/61ค่าจ้างเหมารถโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

61/09/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

61_09_27ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

27/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรีน/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา

01/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศนักเรียน/หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมสุขภาพ/to be number one

17/08/61 โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียนงานวิชาการ

27/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/วัสดุฝ่ายวิชาการ

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน/กลุ่มสาระสุขศึกษา

21/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร วันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

21/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกิจกกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ

17/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร งานมหกรรมจัดการศึกษาระดับประเทศ

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารค่ายพัฒนาชีวิตใหม่

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย/ค่ายพัฒนาชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคม

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม/ค่ายพัฒนาชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคม

20/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม/ค่ายพัฒนาชีวิตใหม่

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน)

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(กิจกรรมค่านส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน)

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนราคา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

06/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสร้างชาวนามืออาชีพ/ปรับปรุงดินทำนาเกษตรอินทรีย์

06/07/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ

06/07/61ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนระบบไฟฟ้า

01/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน

27/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 3 ราย

27/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 5 ราย

24/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด/ค่ารถรับส่งนักเรียน

24/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด/ค่าอาหารกลางวันนักเรียน

01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน:บริการสูบส้วม1

30/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

25/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุประชาสัมพันธ์

24/05/61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำอาหารและอาหารว่างค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ

18/05/61 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

17/05/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

16/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

15/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการค่ายส่งเสริมค่ายพุทธธรรม

11/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ

11/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่ายส่งเสริมคุณธรรม/ค่ายพุทธธรรม

04/05/61 ประกาศจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ

01/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

25/06/61 ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา

22/06/61 ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

            จ้างเหมาบริการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

            (รายละเอียด 1  2  3) 

20/06/61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน (รายละเอียด)

12/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู

07/06/61 ประกาศโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน

             (ดูรายละเอียดประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน)

01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

01/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน:บริการสูบส้วม1

27/03/61 ประกาศสรรหาบริษัทประกันภัย

 27/03/61 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัย

 22/03/61 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการ

23/03/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักเรียนด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน (จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์) 

 23/03/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักเรียนด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 23/03/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักเรียนด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

16/03/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาบุคลากร/กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร

04/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการพัฒนาบุคลากร

61/09/21ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

61_09_27ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

15/06/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศนักเรียน/ด้านฟุตบอล

14/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสอนคิดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสอนคิดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการโรงเรียนสอนคิดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

14/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน ฝ่ายบริการ

10/08/61ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ซ่อมแซมบำรุงรักษา

10/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน

09/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

09/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

09/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

10/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอัจฉริยะและคามเป็นเลิศของนักเรียน/ภาษาอังกฤษ

17/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

 15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน

15/08/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการโรงเรียนสอนคิดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

26/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอบรมอาชีพท้องถิ่น

26/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนา/กิจกรรมอบรมเกษตรอินทรีย์แบบวิธีพอเพียง/จ้างทำอาหาร

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุทำความสะอาด

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าวัสดุทำความสะอาด

27/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนา

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพและความเป็นเลิศด้านฟุตบอล

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนา

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพชาวนา

11/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน/หลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีต้าร์

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

 31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรีย/วัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

31/08/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรีย/วัสดุสำนักงานฝ่ายบริการ

18/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทรัพยากรสภาพแวดล้อมและการบริการ/จัดซื้อโต้ะเก้าอี้นักเรียน

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าถ่ายเอกสาร

25/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพและความเป็นเลิศนักเรียนด้านงานประดิษฐ์

12/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

01/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน

05/07/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ซ่อมบำรุง

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงาน

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงาน

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ

15/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ  โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

15/06/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

24/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน/ค่ารถรับส่ง

24/05/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน/ค่าอาหาร

21/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงาน

21/09/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ โครงการพัฒนาองค์กรณ์และระบบบริหารโรงเรียน/ฝ่ายบริหารงาน

21/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 3 ราย

21/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 4 ราย

21/05/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากร จำนวน 5 ราย

20/07/61/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา

20/07/61/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา

20/07/61/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา/วันเฉลิมพระชนพรรษา

20/07/61/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปั่นดินโครงการสร้างชาวนามืออาชีพ

27/07/61/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ โครงการส่งเสริมชาวนามืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine