1แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

หน่วยงาน แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติโครงการสอน
แบบขออนุมัติเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินหลักสูตร  ดาวน์โหลด 

 

 
 

Joomla templates by Joomlashine