01/08/60 การอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 สิงหาคม 2560  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 
" การอบรมกลุ่มเสี่ยง ค้นหา คัดกรอง และบำบัดยาเสพติดแบบครบวงจร"  ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม