วันที่ 1 มกราคม 2561 โรงเรียนนิเทศ ประเมินการปฏิบัติโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น
 
 

กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

59_08_09 การอบรมงานปั้น

การอบรมงานปั้น กลุ่มสาระศิลปะ

59_07_09กิจกรรมค่ายสวนสวยด้วยสองมือ

             
ค่ายสวนสวยด้วยสองมือ โครงการส่งเสริม
การจัดการศึกษาในระบบ หลักสูตร 
การจัดสวน สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/2 
วันที่ 9-10 กรกฎาคม  2559   

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ร่วมกับเทศบาล
ตำบลโนนหัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
นำนักเรียนบำเพ็ญกุศลที่วัดแจ้งสว่างนอก
วัดแจ้งสว่างใน วัดโพธิ์ศรี และวัดบ้านโนนลาน

59_05_31กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

 
งานอนามัยโรงเรียน ร่วมกับงานป้องกัน
แก้ไขยาเสพติด และงานแนะแนว จัดกิจกรรม

วันงดบุหรี่โลก ณ บริเวณหน้าเสาธง
อ่านเพิ่มเติม: 59_05_31กิจกรรมวันงดบุหรี่โลก

โครงการพัฒนาบุคลากร

การอบรมพัฒนาบุคลากร "การสอนคิดด้วย
เครื่องมือการสอนคิด" ตามแนวทาง
Thinking School 
อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาบุคลากร

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา
ร่างหลักสูตรวิชาเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม: ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

โครงการปรับปรุงทบทวนหลักสูตร  :
กิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 
อ่านเพิ่มเติม: ประชุมปรับปรุงหลักสูตร

Page 3 of 3

12-13 มี.ค.2561

อบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้

3-4 มี.ค.2561

สอบโอเน็ต ม6

27-28 ก.พ.2561

สอบข้อสอบกลาง ของ ม.1_2

23,26ก.พ.,2 มี.ค.2561

สอบปลายภาค 

22 ก.พ.2561

สอบสมรรถนะ ม.3 และพ ม.6

16 ก.พ.2561

ปัจฉิมนิเทศ

5-9 ก.พ.2561

ติวสอบโอเน็ต นักเรียน ม.4

3-4 ก.พ.2561 สอบโอเน็ต ม.3 
25 ม.ค.-2 ก.พ.2561 ติวสอบโอเน้ต ม.3
24 ม.ค.2561

ระเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

19 ม.ค.2561 นิเทศ ประเมินงาน 4 ฝ่าย

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


           

ห้องเรียนดินไทย  จำหน่ายแจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  มงกุฎดอกไม้
ของชำร่วย เข็มกลัด  ช่อดอกไม้ผลิตจากดินไทย โดยนักเรียนสมาชิก
ห้องเรียนดินไทยกลุ่มลดเวลาเรียน ติดต่อได้ที่แอดมินเพจห้องเรียนดินไทย 
หรือไลน์ไอดี  aree.info ดูตัวอย่างสินค้าที่ห้องเรียนดินไทย

เว็บไซต์ครูบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

 
นางสาวชนัญธิดา  บุญสะอาด  นักเรียนชั้น ม.6/3
ได้รับเกียรติบัตร คะแนนสูงสุดในลำดับที่ 2 (จ.ขอนแก่น)
งานมหกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ J PRE TCAS ครั้งที่2 สถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โปรแกรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
รายงานการประเมินโครงการสร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางประนอม  ฮมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใสเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน ของ นางอารี  ราชสาร
บทคัดย่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นางณัฐชา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL  ของ นายสนธยา  เสนามนตรี
รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายศุภชัย  มาลาศิลป์
การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค MIA ของ นางน้ำฝน  บุตรบุรี
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พัฒนาโดย นายเฉลิมเกียรติ  กัวะขุนทด
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาโดย นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านโน้ตสากล โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวคิดของโคดาย สำหรับกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนหันวิทยายนพัฒนาโดย  นายธีระพงษ์  พุทธขาว

การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนภูมิความหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโนนหันวิทยายน พัฒนาโดย นางอนงค์  วงศ์ศรีวอ


 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday35
mod_vvisit_counterThis week182
mod_vvisit_counterLast week271
mod_vvisit_counterThis month1046
mod_vvisit_counterLast month2438
mod_vvisit_counterAll days83400

Online Now: 1
Your IP: 54.242.236.164
,
Today: กุมภาพันธ์ 21, 2018
Joomla templates by Joomlashine