blog
facebook

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์ เรื่อง.....อาหารที่เหมาะสมกับวัย

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา   ให้นักเรียนใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป.
 

1. บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พ32102  รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
2. กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการอธิบายถึงอาหารของแต่ละช่วงวัย

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย นายศราวุฒิ  หาดไชย  ผู้ช่วยครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนโนนหันวิทยายน