blog
facebook

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์ เรื่อง.....อาหารที่เหมาะสมกับวัย

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

1.   ข้อใดไม่ใช่ความหมายของอาหาร
ก.ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ข. ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ค.ต้องมีราคาแพง
ง.รับประทานแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกาย์

2. สารอาหารใดที่มีผลต่อการสร้างเสริมร่างกาย
ก. โปรตีน 
ข. ไขมัน
ค. คาร์โบไฮเดรต
ง.วิตามินและเกลือแร

3. อาหารหลักหมู่ใดที่่ช่วยเพิ่มพลังงานและความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรา
ก. ไขมันจากสัตว์และพืช
ข. ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือกมัน
ค. เนื้อสัตว์ ไข่ นม และ ถั่วเมล็ดแห้ง
ง. ผักใบเขียว และผลไม้

4. สารอาหารที่มีความสำคัญสำหรับวัยทารกคือข้อใด
ก. พลังงานและโปรตีน
ข. ไขมันและเกลือแร
ค. คาร์โบไฮเดรต
ง. ไขมันและคาร์โบไฮเดรต

5. วัยเรียนและวัยรุ่นควรได้รับอาหารในปริมาณกี่แคลอรีต่อหนึ่งวัน

ก. 1,000 กิโลแคลอรี่
ข. 1,200 กิโลแคลอรี่
ค. 1,600 กิโลแคลอรี่
ง. 2,400 กิโลแคลอรี่

6.ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา ควรได้รับอาหารปริมาณกี่แคลอรีต่อหนึ่งวัน
ก. 1,000 กิโลแคลอรี่
ข. 1,200 กิโลแคลอรี่
ค. 1,600 กิโลแคลอรี่
ง. 2,400 กิโลแคลอรี่

7. อาหารชนิดใด ที่ช่วยให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้สะดวก
ก. ขนมปังปิ้ง
ข. ลูกชิ้นทอด
ค. นมสด
ง. มะละกอสุก

8. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ก. งดอาหารเช้า หนักอาหารค่ำ 
ข. งดขนมขบเคี้ยว
ค. รับประทานอาหารหลากหลาย 
ง. รับประทานอาหารครบทุกหมู่

9. ข้อใดเป็นหลักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ก. รับประทานธัญพืชและข้าวกล้อง 
ข. รับประทานโปรตีนที่ย่อยง่าย เช่น ปล
ค. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น
ง. รับประทานอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด

10.การกำหนดรายการอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละคนต้องคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
ก. เพศ
ข. อายุ
ค. บขนาดของร่างกาย
ง. ใกิจกรรมที่ทำประจำวัน

Score =
Correct answers:

 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย นายศราวุฒิ  หาดไชย  ผู้ช่วยครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนโนนหันวิทยายน