blog
facebook

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์ เรื่อง.....อาหารที่เหมาะสมกับวัย

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

  อาหารของวัยทารก

อาหารวัยทารก อายุ แรกเกิด-2ปี

ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ทารกจะได้รับสารอาหารพอเพียงจากนมแม่ แต่เมื่อทารกมีอายุราว 6 เดือน น้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของลูก ทารกจำเป็นต้องได้รับพลังงานและสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติมจากอาหารเสริมตาม วัยสำหรับทารก เช่น โปรตีน เหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน สังกะสี วิตามินเอ เป็นต้น เพื่อให้เจริญเติบโตตามปกติ  การให้อาหารเสริมตามวัยสำหรับทารกจะช่วยให้ทารกปรับตัวเข้ากับการรับประทาน อาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว คุ้นเคยกับรสชาติและลักษณะอาหารที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาไปสู่การรับประทานอาหารแบบผู้ใหญ่ การให้อาหารเสริมตามวัยจะให้เมื่อทารกมีความพร้อม คือ เมื่อระบบทางเดินอาหาร ไต ระบบประสาทและกล้ามเนื้อพัฒนาจนสามารถทำหน้าที่พร้อมแล้ว

 

 

                       

    

 

 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย นายศราวุฒิ  หาดไชย  ผู้ช่วยครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนโนนหันวิทยายน