blog
facebook

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์ เรื่อง.....อาหารที่เหมาะสมกับวัย

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

  

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ  โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความประหยัด   สามารถเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน มีการวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อน และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย รู้วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และแนวป้องกัน  บอกวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และชักชวนผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ และ ความรุนแรง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ และการเกิดอุบัติเหตุ  แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง
ฝึกให้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต การแสดงบทบาทสมมุติ การจำลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่ การใช้เกม การรายงาน การนำเสนอ นักเรียนนำผลงานกระบวนการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
มีมารยาทในการเล่น และดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และนำแนวคิดหลักการจากการเล่น ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน ด้วยความภาคภูมิใจ
ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา  และข้อตกลงในการเล่นตามชนิดกีฬาที่เลือกและนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนในสังคม  จำแนกกลวิธีการรุก  การป้องกัน  และใช้ในการเล่นกีฬาที่เลือก และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทีมไปใช้ได้ตามสถานการณ์ของการเล่น เสนอผลการพัฒนาสุขภาพของตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเป็นประจำ
รหัสตัวชี้วัด
พ 3.2   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
พ 4.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
พ 5.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด

 

          

    

 

        

    

 

 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย นายศราวุฒิ  หาดไชย  ผู้ช่วยครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนโนนหันวิทยายน