blog
facebook

 
 

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์

       บทเรียนบนเว็บ เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา ว 30206 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชา ว 30206 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ให้นักเรียนใช้บทเรียนเว็บไซด์เป็นสื่อการเรียนการสอน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป.
 
   
1. บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ว 30206 รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม
2. กิจกรรมภายในบทเรียนเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้นนักเรียนจะต้อง
เริ่มเรียนไปตามลำดับขั้นกิจกรรม โดยสามารถศึกษาถึงลำดับขั้นตอน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน