blog
facebook

 
 

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์

1.นักเรียนควรมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บทเรียน
2 ก่อนศึกษาบทเรียนบนเว็บไซด์ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.หลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ศึกษาบทเรียนทีละกรอบตามลำดับโดยนักเรียนตรวจคำตอบได้ที่
ปุ่มตรวจคำตอบ           
4. ขณะที่ศึกษาบทเรียนบนเว็บไซด์ นักเรียนสามารถ สืบเสาะหาความรู้โดยการปรึกษาหารือกัน
ในกลุ่ม และจากครูผู้สอน                         
5.. เมื่อศึกษาบทเรียนบนเว็บไซด์ครบทุกกรอบ ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน

 


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน