blog
facebook

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์

จากการศึกษาการค้นพบธาตุกัมมันตรังสีทำให้เราทราบว่าธาตุบางชนิดสามารถแผ่รังสีออกมาได้เองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสี นักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการศึกษา ตรวจสอบชนิดและสมบัติของรังสีที่แผ่ออกมา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลก ต่อไป

การตรวจสอบชนิดและประจุุของธาตุกัมมันตรังสี

การศึกษาชนิดของรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี ทำได้โดยบรรจุธาตุกัมมันตรังสี ในภาชนะที่ทำด้วยตะกั่วหนา
มีช่องแคบเปิด ให้รังสีออกไปได้  เหนือช่องแคบมีแผ่นฟิล์ม วางอยู่บริเวณระหว่างช่องแคบและแผ่นฟิล์มมี  
สนามแม่เหล็กที่มีค่าคงตัวและมีทิศตั้งฉาก กับแนวทางที่รังสีจะผ่านออกมา เมื่อนำฟิล์มไป  ล้างปรากฏรอยดำบนฟิล์ม  3  รอย
แสดงว่า มี  แนวการเคลื่อนที่ของรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุ  กัมมันตรังสีในสนามแม่เหล็ก  3 แนว แนวหนึ่ง  เป็นแนวตรง  และ
อีก 2 แนว  เป็นแนวโค้งเบน ไปกันคนละข้างของแนวเดิม ดังรูป

          รังสีที่โค้งน้อยและเบนไปทางซ้ายของแนวเดิม เรียกว่า  รังสีแอลฟา  รังสีที่โค้งมาก  และเบนไปในทิศตรงข้ามกับรังสีแอลฟา 
เรียกว่า  รังสีบีตา ส่วนรังสีที่ไม่เปลี่ยนทิศการ   เคลื่อนที่ เรียกว่า รังสีแกมมา  และจากการศึกษา เรื่องการเคลื่อนที่ของอนุภาค
ที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก  ทำให้ทราบว่า รังสีแอลฟามีประจุไฟฟ้าบวก  รังสีบีตามีประจุ ไฟฟ้าลบ  ส่วนรังสีแกมมา
มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า

 

ออกแบบและพัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน