blog
facebook

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิวเคลียมาแล้ว จะพบว่า นิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง  2  ลักษณะ คือ นิวเคลียสสลายเป็นนิวเคลียสใหม่ และนิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวคลีออน

  ปฏิกิริยานิวเคลียร์   คือกระบวนการที่นิวเคลียสเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือระดับ พลังงาน เช่น การแตกตัวของดิวเทอรอน ออกเป็นโปรตอนและนิวตรอน เมื่อได้รับพลังงาน  2.22  MeV การยิงอนุภาคแอลฟาให้ชนนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วทำให้เกิดนิวเคลียส     ของออกซิเจนและโปรตอน การสลายของเรเดียม – 226  ไปเป็นเรดอน – 222 และ อนุภาคแอลฟา  เป็นต้น

รูปแบบการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์

  รูปแบบปฏิกิริยานิวเคลียร์เขียนได้ดังนี้     หรือเขียนแบบย่อได้    เป็น  โดยที่
แทน  นิวเคลียสที่เป็นเป้า
a  แทน  อนุภาคที่พุ่งเข้าชนเป้า
Y   แทน  นิวเคลียสของธาตุใหม่ที่เกิดหลังชน
b   แทน  อนุภาคที่เกิดใหม่หลังชน

           เรียกปฏิกิริยานี้ว่า  ปฏิกิริยา ของนิวเคลียส  X   ตัวอย่างการเขียนปฏิกิริยา  นิวเคลียร์ เช่น ยิงอนุภาคแอลฟาเข้าชนนิวเคลียสของไนโตรเจน -14 ทำให้เกิดออกซิเจน -17

หลักการเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์

หลักการสำคัญในการเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์  มีดังนี้
1. ผลบวกของเลขอะตอมก่อนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์ มีค่าเท่ากัน
2. ผลบวกของเลขมวลก่อนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์ มีค่าเท่ากัน
เช่น   ปฏิกิริยานิวเคลียร์         
ผลบวกของเลขอะตอมก่อนปฏิกิริยานิวเคลียร์       คือ  7 + 2        เท่ากับ      9
ผลบวกของเลขอะตอมหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์       คือ  8 + 1        เท่ากับ      9    
ผลบวกของเลขมวลก่อนปฏิกิริยานิวเคลียร์        คือ  14 + 4       เท่ากับ   18
ผลบวกของเลขมวลหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์         คือ  17 + 1       เท่ากับ   18

หลักการเขียนสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ คือ ……
ผลบวกของเลขอะตอมก่อนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่ากัน
ผลบวกของเลขมวลก่อนและหลังปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่ากัน

ความสำคัญของปฏิกิริยานิวเคลียร์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการแตกตัวของธาตุเสถียร เมื่อถูกอนุภาควิ่งเข้าชน
มีความสำคัญดังนี้
1. ทำให้ทราบว่าโปรตอนและนิวตรอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียส
2. ทำให้สามารถสร้างไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ไม่มีในธรรมชาติได้ เช่นการผลิต    ยูเรเนียม -239 จากการยิงอนุภาคนิวตรอนไปชนนิวเคลียสของยูเรเนียม – 238   ซึ่งเขียน  สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้เป็น   

3. ใช้ในการสร้างนิวเคลียสของธาตุใหม่ โดยเฉพาะธาตุที่หายากและมีราคา    เช่นสร้างนิวเคลียสของทองคำจากปรอทและทองคำขาว ซึ่งมีสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์

 


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง ตำแหน่งผู้ช่วยครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน