ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์เรื่อง การใช้ Like

 

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สร้างบทเรียนโดย ครูวิไลวรรณ แจ้งจำรัส   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น