ซอฟต์แวร์

         ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของ
คอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากที่ทราบมาแล้วว่า
คอมพิวเตอร์ทำ งานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่
เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็น
เสียงพูดก็

      ชนิดของซอฟต์แวร์

        ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดยผู้ใช้งานเอง หรือ
ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทำ
งาน พอแบ่งแยกซอฟต์แวร์ได้เป็นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)ได้

        ซอฟต์แวร์ประยุกต์

         เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่
  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้
  งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวาง
  และแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์
  สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบัน
  มีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ

   

      ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
        มี 2 ประเภท คือ

         1. ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป (General purpose Software) หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package Software)
              เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้สร้างขึ้น และวางขายทั่วไป
  ในท้องตลาด โดยผู้ใช้สามารถหาซื้อมาประยุกต์ใช้งานทั่วไปได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะสำหรับงานใดงานหนึ่ง แต่ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของตน โดยผู้ใช้อาจต้องมีการสร้างหรือพัฒนาชิ้นงานขึ้นเองภายใต้ซอฟต์แวร์ที่
  ต้องการส่วนราคาของซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปนี้จะไม่สูงมากและบางซอฟต์แวร์
  ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปจะนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่ง
  ว่า ซอฟต์แวร์สำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น   

       - ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (word processing software) 
       - ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software) 
       - ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software) 
       - ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) 
       - ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย

          2.  ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) 
              เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรใด
  องค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ หรือออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้งานเฉพาะด้าน ขึ้นโดยผู้ผลิตซอฟแวร์ที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ โดยที่ผู้เขียน
  หรือพัฒนาซอฟแวร์นี้ขึ้นเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer) โดยผ่านการ
  วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Implement) และทดสอบ (Testing)
  และทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้งาน
  โดยโครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะประกอบด้วย ฐานข้อมูล
  เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายได้ เป็นต้น ซึ่งงานหลักของซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง จะประกอบด้วยส่วนทำงานต่างๆ ได้นี้

  • ส่วนทำงานประมวลคำเพื่อใช้สร้างรายงาน
  • ส่วนติดต่อโต้ตอบจดหมาย
  • ส่วนการนัดหมายตามกำหนด

   

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา มิได้ใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่่างใด หากท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบโดยด่วน
kruaree_@hotmail.com