กระบวนการ


    ภารกิจที่ 1 ซอฟต์แวร์

           ให้ผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้   

            1.   ศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์ จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำให้จากแหล่งข้อมูลตั้งแต่ 3 แหล่งขึ้นไป
            2.   สรุปความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์ลงในผังกราฟิกที่ครูแจกให้
            3.   นำส่งครูเมื่องานเสร็จเรียบร้อย           ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ซอฟต์แวร์
           ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ซอฟต์แวร์

 

      ภารกิจที่  2   ซอฟต์แวร์ประยุกต์

         ให้ผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่กำหนดให้ดังต่อไป
           1.   ศึกษาความหมาย และลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
                 จากแหล่งเรียนรู้ที่แนะนำให้
           2.   สรุปลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในผังกราฟิกที่ครูแจกให้
           3.   นำส่งครูเมื่องานเสร็จเรียบร้อย

           ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์
           ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ซอฟต์แวร์
ประยุกต์


 

      ภารกิจที่ 3 ประเภทของซอฟต์แวร์

         ให้ผู้เรียนจับคู่กัน ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่กำหนดให้ดังต่อไป
           1.   ศึกษาประเภของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งาน ลักษณะงานของแต่ละโปรแกรม จากแหล่งเรียนรู้ที่แนะนำให้
           2.   บอกชื่อโปรแกรมและประเภทของงานให้ตรงตามลักษณะงานที่กำหนดให้ใน
ใบงานที่ครูแจกให้
           3.   นำส่งครูเมื่องานเสร็จเรี
ยบร้อย

           ใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์
           ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์


 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา มิได้ใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่่างใด หากท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบโดยด่วน
kruaree_@hotmail.com