ภาระงาน


    ภารกิจที่ 1 ซอฟต์แวร์

           ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ซอฟต์แวร์ จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำ แล้วสรุปความหมายและประเภทของซอฟต์แวรในผังกราฟิกที่ครูแจกให้ โดยอับโหลดในเฟสบุ๊คกลุ่ม

 


 

      ภารกิจที่  2   ซอฟต์แวร์ประยุกต์

        ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จากเว็บไซต์ที่ครูแนะนำ แล้วสรุปความหมายและลักษณะงานของซอฟต์แวร์ประยุกต์ในผังกราฟิกที่ครูแจกให้ โดยอับโหลดในเฟสบุ๊คกลุ่ม


 

      ภารกิจที่ 3 ประเภทของซอฟต์แวร์

         ให้นักเรียนศึกษาประเภของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งาน ลักษณะงานของแต่ละโปรแกรม   จากแหล่งเรียนรู้ที่แนะนำให้ แล้วบอกชื่อโปรแกรมและประเภทของงานให้ตรงตามลักษณะงานที่กำหนดให้ในใบงาน
ที่่ครูแจกให้
โดยอับโหลดในเฟสบุ๊คกลุ่ม

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา มิได้ใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่่างใด หากท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบโดยด่วน
kruaree_@hotmail.com